Zaloguj / Zarejestruj

39,00 

Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. TOM 12

dostępny!

Wybierz liczbę egzemplarzy

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018
Tom 12
Redaktor naczelny: dr hab. Jacek Puchalski
ISSN: 1897-0788
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów. . . 15
Od Redakcji. . . 17
From the Editors. . . 19
ARTYKUŁY
Agnieszka Helman-Ważny
Tybetańskie manuskrypty tradycji bön w Nepalu na przykładzie kolekcji z jaskiń Mardzong w Górnym Mustangu. . . 21
Zbigniew Domżał Andrzej Wałkówski
Z badań nad piśmiennictwem pragmatycznym średniowiecznej biblioteki klasztoru cystersów w Mogile . .. 39
Angela Škovierová
Slovak humanist Ondrej Rochotský (ca. 1583-1623) and his
works stored in the Wrocław University Library. . . 69
Iryna Kachur
Autorskie autografy na egzemplarzach starych druków
XVI-XVIII w., zachowanych we Lwowskiej Narodowej
Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. . . 89
Dorota Sidorowicz-Mulak
Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum. . 123
Irina Poczyńskaja
Polskie książki z XVIII – pocz. XX w. w Jekaterynburgu. . . 151
Greta Lemanaitė
Ze Szwecji do Polski. Dary Henryka Bukowskiego
w bibliotekach krakowskich. . 167
Jacek Puchalski
„Książka nie jest rzeczą martwą, lecz kwestią życia” ‒ kultura książki w ZSRR w latach 20-30. XX w. w świetle „Teorji psychosfery z jej metodą bibljologiczną” Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890-1970). . . 191
Robert Kotowski
Listy Wacława Olszewicza do córki jako źródło do badań biograficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Spis treści
Marek To b e r a
„Przy odbudowie Polski przede wszystkim o książce trzeba pamiętać”.
Kształtowanie się misji Związku Księgarzy Polskich
(do 1945 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Dariusz J a r o s z
Reinterpretacja tradycji Drugiej Rzeczypospolitej jako element
ideologizacji polityki wobec książki w Polsce lat 1944-1956. . . . 251
Agnieszka Ł u s z p a k
„Nie poszliśmy więc do polityki. Ale oto polityka przyszła do nas” ‒
rola bibliotekarza w okresie stalinowskim (w świetle materiałów
zamieszczanych na łamach polskich czasopism zawodowych)… 273
Małgorzata K o r c z y ń s k a – D e r k a c z
Popularyzacja książki rolniczej i czytelnictwa fachowego na wsi
a wytyczne IX Plenum KC PZPR (na przykładzie województwa
wrocławskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Agnieszka C h a m e r a – N o w a k
Biblioteki związków zawodowych w latach 50. XX wieku. . . . . . 327
Kamila K a m i ń s k a – C h e ł m i n i a k
Cenzura PRL wobec Hańby domowej Jacka Trznadla (1989-1990). . . . 345
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I METODOLOGICZNE
Tomasz N a s t u l c z y k
Bibliografia Polska Estreicherów a digitalizacja katalogów i zbiorów
bibliotek rosyjskich, ukraińskich, białoruskich i litewskich. Kilka
spostrzeżeń z perspektywy redaktora: nowe wyzwania i rozwój
metodologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Лариса Д о в н а р
История белорусской книги в контексте современных
книговедческих исследований и событий в Беларуси . . . . . . . 371
Elżbieta P o k o r z y ń s k a
Źródła do badań nad historią introligatorstwa polskiego
XIX-XX wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397Spis treści
KOMUNIKATY
Piotr K a r d y ś
Szyszkowiana/pseudoszyszkowiana z dawnego księgozbioru
bernardynów z Karczówki, przechowywane obecnie w zbiorach
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Komunikat
(„Vilescit quilibet semper apignis liber infirmatur”, wpis w jednej
z książek oo. bernardynów z Karczówki, 1651 r.). . . . . . . . . . . . . . 429
Elżbieta P o k o r z y ń s k a
Leksykon oprawoznawczy. Realizacja projektu w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Komunikat. . . . . 443
RECENZJE
Jacek P u c h a l s k i
Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie
oświecenia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2018, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3815, ss. 388, [1] s., [1] k.
tab. złożona, il., ISBN 978-83-229-3593-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii
galicyjskiej (1867-1914), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych „Universitas”, 2018, ss. 437, [2] s., [1] k. tab. złożona,
il., ISBN 978-83-242-3136-2, 978-83-242-3296-3. . . . . . . . . . . . . . 449
Karol S a n o j c a
Agnieszka Gołda, Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, ss. 401, Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3722; ISSN 0208-6336, ISBN
978-83-226-3337-3 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3338-0
(wersja elektroniczna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Kamila K a m i ń s k a – C h e ł m i n i a k
Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, oprac.
Maria Wrede, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, ss. 147, il., ISBN
978-83-7009-693-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Spis treści
NOTKI RECENZYJNE
Jerzy Kaliszuk, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie
Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. T. 1:
Dzieje i charakterystyka kolekcji. T. 2, cz. 1 i 2: Katalog rękopisów
utraconych. T. 3: Indeksy. Aneks. Bibliografia, Wrocław: Wrocławskie
Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, t. 1 ss. 685, [2]; t. 2, cz. 1
ss. 646, cz. 2 ss. 653-1379; t. 3 ss. 754, il., Dziedzictwo Kulturowe
po Skasowanych Klasztorach, 8, ISBN 978-83-87843-42-7 (całość) –
Agnieszka Chamera-Nowak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Kultura książki w humanistyce współczesnej, pod red. Bożeny
Koredczuk i Kamili Augustyn, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2018, Książka – Dokument – Informacja, Acta
Universitatis Wratislaviensis, No 3819, ss. 375 [1], il., ISBN 978-83-
229-3596-5 – Jacek Puchalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska,
Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018, ss. 431,
ISBN 978-83-6569-46-07 – Elżbieta Maruszak. . . . . . . . . . . . . . . 467
Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red.
Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska, Katowice:
Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018, ss. 310, ISBN 978-83-
6569-45-91 – Elżbieta Maruszak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich
wykorzystanie. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji „Dokumenty
życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”
Wrocław, 6-7 października 2016 r., red. tomu Aneta Firlej-Buzon,
Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
2017, ss. 267, [1], il., Propozycje i Materiały, 95, ISBN 978-83-
64203-97-8 – Mikołaj Ochmański. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Janusz Tandecki, Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów,
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, 2017, ss. 261, [9]
s. tablic: fot., ISBN 978-83-231-3857-0 – Dorota Pietrzkiewicz. . . . . 474
KRONIKA
Konferencja „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”, Katowice
23 V 2018 r. – sprawozdanie – Agnieszka Łakomy-Chłosta. . . . . 477

Contents
Konferencja „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka
cyfryzacji”, Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie, 24-
25 V 2018 r. – sprawozdanie – Agnieszka Franczyk-Cegła . . . . . . 481
Konferencja „Bibliotheca Universitatis: пам’ять – діалог –
реінтерпретація”, Lwów, 26 X 2018 r. – sprawozdanie –
Agnieszka Franczyk-Cegła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy.
Ograniczanie wolności słowa”, Toruń 18-19 X 2018 r. – sprawozdanie
– Wanda A. Ciszewska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
CONTENTS
List of abbreviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
From the Editors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ARTICLES
Agnieszka H e l m a n – Wa ż n y
Tibetan manuscripts of Bön tradition in Nepal: A case of the collection
of manuscripts from the Mardzong caves in Upper Mustang. . . . . 21
Zbigniew D o m ż a ł Andrzej Wa ł k ó w s k i
Excerpts from research on pragmatic literary production of the
Cistercians’ library in Mogila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Angela Š k o v i e r o v á
Slovak humanist Ondrej Rochotský (ca. 1583-1623) and his
works stored in the Wrocław University Library . . . . . . . . . . . . . . 69
Iryna K a c h u r
Author’s autographs in the early printed books of the 16-18th
centuries of the Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific
Library of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dorota S i d o r o w i c z – M u l a k
Book Collection of Magdalena Morska (1762-1847) in
the Ossoliński National Institute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Polecane

Zamów newsletter, aby otrzymywać:
- praktyczne wskazówki na temat efektywnego uczenia się
- informacje o naszych nowych projektach edukacyjnych
- wyjątkowe oferty promocyjne i kupony zniżkowe.