FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Grupa Cogito Sp. z o.o.
ul. Zagójska 7 lok. 5
04-160 Warszawa
z dopiskiem: „ZWROT”
telefon: +48 22 610 11 71
e-mail: prenumerata@cogito.com.pl
Ja/My …………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy (*) odbioru (*): …………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (ów): ……………………………………………………..
Numer zamówienia: …………………………………
Numer konta: …………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (ów):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (ów): ……………………………………………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data wypełnienia: ………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

____________________________________________________________________

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;
Copyright © 2022 - Edukram – Sklep Cogito - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna