FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Grupa Cogito Sp. z o.o.
al. Jerzego Waszyngtona 146, lok. 302
04-076 Warszawa
z dopiskiem: „ZWROT”
telefon: +48 22 610 11 71
e-mail: prenumerata@cogito.com.pl
Ja/My …………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy (*) odbioru (*): …………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (ów): ……………………………………………………..
Numer zamówienia: …………………………………
Numer konta: …………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (ów):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (ów): ……………………………………………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data wypełnienia: ………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

____________________________________________________________________

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) umowy:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków, wydań specjalnych lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– o dostarczanie treści cyfrowych, np. Pliku, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

– umowy zawartej na aukcji publicznej.

Copyright © 2024 - Edukram - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna