FORMULARZ ZWROTU

Grupa COGITO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zagójskiej 7 lok. 5, 04-160 Warszawa,
NIP 542 02 12 438. KRS 0000245014.
Kontakt: tel.: 022 610 11 71, e-mail: prenumerata@cogito.com.pl, www.edukram.pl

 

FORMULARZ ZWROTU DO ZAMÓWIENIA Nr ………………..…… z dnia……….………….

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):   ..…………………………………………..…………………………………………………………
Adres Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod: ……………………..…           Miejscowość:  .………………………….…………………………….…
Lp.
Nazwa towaru/usługi
Cena
Ilość
Ilość zwracana
1.
2.
3.
4.

………………………………………………………………………………………………..…………

Data i podpis Konsumenta (-ów) tylko w przypadku wysyłania formulrza w wersji papierowej
                                                                                                              
Zwracam towar ponieważ:                                                                                   
Podanie przyczyny zwrotu nie jest obligatoryjne.                                                            

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

ZWROT – PODSTAWOWE ZASADY
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia:
– odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
– odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,
– zawarcia umowy dla pozostałych umów.
Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni licząnych od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
-umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  .
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 – umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; – umowy zawartej na aukcji publicznej.

__________________________________________________________________________________

Adnotacje Sprzedawcy:

 

………………………..    …………………………………………………..

       data i podpis
Copyright © 2024 - Edukram – Sklep Cogito - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna